Příběh

Tato sekce stránek slouží k postupnému doplňování příběhu. Ten je dělen na úryvky z kronik (KB = Kroniky Belegienu a KL = Kroniky Lidí) a zapsaných MBB = Mýtů a Bájí Belegienu

V klášteře v císařství Enet byly objeveny prastaré kroniky. Ardaran z klanu Mort, již příliš starý i na Prastarého vypráví příběhy svým posluchačům. Něco se stalo za jeho života a něco je jenom zaznamenáno v prastarých a zaprášených kronikách kontinentu Belegienu, ale chybí pár svazků.

Jak to vlastně bylo už nikdo neví, ale někteří si ještě pamatují báje, legendy a mýty ze starých věků. Ale i na těch je něco pravdy.Na počátku bohové vytvořili Prastaré aby jim ti sloužili. Po mnoha staletích se Prastarému jménem Darkeus, později přezývaný Veliký, nechtělo více sloužit. Na jeho stranu se postavili i další a bohové měli na triku vzpouru. Bohům se podařilo Prastaré „svrhnout“. Prastaří vytvořili kontinent Belegien a Původní na svůj obraz. Původní vytvořili postupem času kolem svých stvořitelů klany a frakce (MBB;1:1)


Po mnohých potyčkách převládl klan Gertů, ale ostatní silné klany se s tím jen tak nespokojí. Proto se do čela všech klanů postavil Darkeus a vedl je jednotně cestou míru a následného blahobitu, i když se to neobešlo bez krveprolití. (KB;III)

Vylodění

Píše se rok 20.125 věku Původních, no zároveň se mu po mnoha generacích začne říkat 1. rok Císařského věku, ale to je ještě daleko.


Lidé se vylodili na území „pozdějšího Wolgergusu“, zmasakrovali obyvatelstvo severního městečka Woldas. Darkeus Gert zburcoval klan Mort, jenž držel jižní pevnost Gorg, a také družinu Owena Fastia, jenž byla na návštěvě. Původní se postavili lidem, ale jak Darkeus viděl, že se boj mění v jatka na obou stranách, zastavil boj a uzavřel mír s vůdcem lidí Celteenem I. Následná roztržka mezi ním a Owenem vedla k pokusu o jeho zabití. Když se začali Owen a Moreus I. mezi sebou dohadovat o vlastnictví vesnice Gorgdes, Darkeus zmizel. (KB;IX)


Mezi tím byl Celteenem přijat mezi jeho lidi jeden z  bojovníků jménem Delroy původu šlechtického a dostal rozkaz držet blízký statek. Mezi Lidmi a Původními začali boje a statek i vesnice měnili své majitele. (KL:II)


Ze severozápadu dorazila karavana se zásobami, jejž byla poslána klanem Gert ještě před vyloděním. Lidé o ni nejevili velký zájem a tak se do Gorgu dostali potřebné zásoby.
Poselství, že Darkeus Gert byl zabit, se rozšířilo a klany Mort a Fastios se vzbouřili proti Gertům, ale byli velice rychle poraženi v bitvě, ve které velel Gertům a jejich spojencům samotný Darkeus Gert. Ti jenž zůstali po bitvě živí, byli posláni do Gorgu. Poslání bylo jasné – zabránit bojům s lidmi a předvést Owena Fastia a Morea I Morta před soud za zradu a narušování míru.
Když dorazil předvoj, boje byli v plném proudu. Zapojení se do bojů však dlouhodobě nepomohlo. Vesnice Gorgdes byla nakonec obsazená lidmi a armády stáli proti sobě v poli před pevností, jak se na Původní patří. Do bojů zasáhl Darkeus, ale mohl jenom přihlížet, jak lítý boj donutil klany Mort a Fastios stáhnout se zpátky do pevnosti, avšak v zmatku se lidé prorvali přes bránu a zabili zbylé Původní. Owen a Moreus byli těžce raněni a zajati serem Delroyem. Tak Lidé obsadili pevnost Gorg a s ní vytvořili panství Wolgergus psal se rok 20.125 VP. (KB; X)

Gorgdas

Ten samý rok, konalo se ve městě Gorgdas zasedání, na které byli Darkeem pozvaní i lidé Celteen a Jaerl. Ti se na zasedání nedostavili. Dorazili však Belian I. a Enetlion Veliký (bratři z rodu Enet, jenž jsou zakladatelé císařství Enet, co zanechá na Belegienu své stopy. Bratrské rozepře totiž po dvou staletích od jejich smrti vyústili do občanské války, kvůli rozdílnosti v názoru jak správně pít pivo…) Bratři přivedli svého zajatce Owena z klanu Původních jménem Fastios. Vyměnili jej za vesnici Ledes. Dále přesvěčovali Původní i Prastaré o výhodách založení pivovarů a pití piva. (KL;II)


Zasedání ve městě Gorgdas se těšilo velké parádě, již dlouho nebyli pospolu víc jak jeden Prastarý. Po neodkladných záležitostech projednaných, Darkeus spěšně odešel i s jednou celou armádou klanu Gert na sever k městu jenž zove se Nordas. Na zasedání byl přítomen i Darfeus Fastios (největší dobrodruh a objevitel Císařského věku. Za svého života podnikl mnoho objevných výprav na tajemný sever Belegienu…), který získal podporu na zorganizování své první výpravy na sever. Owen Fastios a Darius I. Darus (Prastarý, byl strůjcem protigertovského hnutí, jelikož byl zástancem tvrzení, že stařešinové jako Darkeus mají přenechat vládu mladším Prastarým, zároveň se však dostává do filozofických rozepří, které končívají i potyčkou s Darkeem a samozřejmě hnutím za nadvládu Původních) se domluvili na obranném plánu proti Lidem, jelikož se obávali báchorek, kterými matky straší své děti, když nechtějí poslouchat. (KB;XI)


Náš diplomat vyslán na setkání v Gorgdasu se vrátil s brekem, uříznutým uchem a snůžkou plnou výhružek Owena Fastia, co naštvalo Jaerla Snorsena a ten rozhodl, že po roztání sněhu a ledu v Ledovém průsmyku, povede tažení lidí hlouběji do nitrozemí Belegienu. Neví, co je čeká, ale je plný odhodlání ukázat Původním, že on se před nimi klepat strachy nebude. (KL;II)

Jižní břehy

Krajem se šířilo něco zvláštního a klepy o Belgasanech dosahovali extrémních rozměrů. Ztracená legie, dvě zmasakrované armády, nejsevernější město Nordas už prý nebylo pod správou klanu Darus a ani žádného jiného klanu, smrt obcházela v černém plášti kraje, usedala k táborovým ohňům a nedělala rozdíly. Korunovace císaře Celteena z Celtoi ve městě Gorg byla velkolepou slavností. Když mu Jaerl Snorssen přísahal věrnost, událost byla podstěna přítomností boží a císařovi i věrním bylo dopřáno požehnání. Následné velkolepé vítězství otevřelo cestu do nitrozemí onoho nového kontinentu. Bratři Enetové vrátivší se ze své vlastní výpravy, dozvědeli se strašné zprávy o bojích v oblasti a o pokusu podpálit jejjich pivovar, s pomocí přispěchali císaři Celteenovi na pomoc. Byl podzim 2. roku věku Lidí (KL; III)


Toho roku vpadlo lidské plémě přes Ledové hory do krajů klanu Fastios. Přeseky v ledovém průsmyku dlouho nevydržely, ale zato armáda povolána z města Gorgdas byla schopna zastavit postup lidí a nepustit je přes území konfinia. Owen Fastios a jeho familiáři bojovali statečně. Na pomoc přišla i dcera Morea I. Mort, jenž uniká spravedlnosti za svůj ohavný čin, se svým zvířátkem kočkodlakem. Nakonec se Původním podařilo uchránit starodávnou relikvii, Merdiino proroctví. Boží přítomnost napomohla k onomu vítězství. Gertové vysílají pořád více armád směrem na sever, no nikdo se nevrací a nikdo netuší, co se tam děje. Schyluje se k občanské válce, neboť každý velký náčelník, chce sebou zaplnit prázdné místo po zkonavším Darkeovi Gertovi. Psal se rok 20.126 věku Původních (KB; XII)

Faedas

Ještě onoho roku 20.126 věku Původních se setkaly rody Fastios a Argus k jednáním a završily onu sešlost velkolepou svatbou Owena Fastiose a Meilin Merdia Argus. Přišel i člověk Marcelus z rodu F´Astes. Bratři pivovarští z rodu Enet poslali sud dobrého vychlazeného piva, které teklo do korbelů a posléze do žaludků hostů. Mezi zůčastněnými rody byla podepsána smlouva o příměří na jeden rok. Jenom blázen by si myslel, že toho roku nic nedělo, ale to už není na mě, vypovědět… (KB; XIII)


Poté, co císař Maximilianus ve své moudrosti, slávě a bohatství, uvalil na Belegien embargo, nastaly na panství Celteenově těžké časy. Zboží i mnoha materiálu byl nedostatek a ke konci prvního měsíce (roku 2 Lidského věku), nastal hladomor. Obnova vesnice Gorgdes stála nemalé jmění a také několik životů věrných a zbožných poddaných. Z moře přišli s prvním chladným větrem satanovi věrní rozsévači smrti a drancovali po celém panství. Jenom na panství svobodných Pánů Enetů bylo všeho dostatek a smrt nebrala věrné a zbožné poddané. Belian a Enetlion ve své moudroosti, šlechetnosti a prozíravosti uzavřeli obchodní smlouvy s několika rody Původních a tak netrpěly jejich lidé nedostatkem. Marcelus F´Astes složil homagium Belianovi i Enetlionovi a jako jejich věrný pes střeží a chrání jejich pohraniční vesnici. Mladý a udatností oplývající rytíř Marcelusův obsadil pohraniční pevnost bez prolití krve a zapřisáhl se chránit hranice panství i mír ujednán ve Faedasu (KL; III a KL; IV).

Cena míru

Psal se třetí rok od vylodění jeho osvícené velkoleposti Celteena z Celtoi v Belegienu. Navzdory podepsanému příměří mezi rodem F´Astes a rodu Fastios a Argo došlo během tohoto roku ke mnoha ozbrojeným střetům mezi Lidmi a nestvůrami. Jeho velebnost císař však vždy tvrdě a bez váhání nestvůry zahnal tam, odkud přišli. Udatný a skromný Celteen netušil, že v jeho řadách stojí zrádný běsnící pes Atrix z rodu Delroy, který když uviděl svého bratrance hraběte Riana Delroye státi v řadách urputných nájezdníků z moře, zaútočil na jeho osvícenost císaře. Nájezdníci vydrancovali všechny vesnice na panství Lidí, ale pak se již nevrátili až do příchodu prvních mrazů, kdy sebou přivlekli manželku pána Fastios a s velkou parádou ji objetovali v chrámu Původních u města Ledas. Rázem se k velké bitvě mezi Původními a oněmi nájezdníky strhlo, no ostrované byli posedlí nebo v tom byla jiná ďáblovina, jelikož značnou přesilu do posledního pobili. Pouze pár se zachránilo ze spárů smrti. Rodu Delroy se s podporou nájezdníků z moře podařilo získat panství Ger. (KL; IV)


Ještě s příchodem roku 12.127 udála se strašná věc. Věrní Darusové chránící vůdce klanů Gorega I. Gerta se staly nevěrnými a bezbožnými, když své zbraně na vládce klanů obrátili. Podle a zvráceně jej zavraždili a z města Gertdas se odmístnili k tomu Gesovi Dariusovi. Ten ve své chamtivosti a zvrácenosti tažení po celém západu Belegienu vedl a věrné a ušlechtilé obyvatele vraždil…(Fragment nalezený po požáru archivu clanu Fastios po dobytí Faedasu Lidmi v roce 13 Amdegusského věku*)


Jak tomu bylo již tisíce let, s jarem přišli nájezdníci z moře. Říká se o nich, že jsou mocní, silní a chytří bojovníci, ale v jejich domovině nikdy nikdo nebyl. Darius Darus se s nimi velkoryse a důvtipně domluvil. Není známo, co jim slíbil, ale jisté je, že od onoho momentu bojují v jeho armádach proti stělesnění Haegese na zemi, Gertům a jim věrným. Každopádně se podařilo zajmout manželku toho zrádce Fastiose a obětovat ji v chrámu. Bitva jež se strhla ho však stála většinu jeho věrných druhů. Gertové přišli o své panství Ger díky rodu Delroy, který přišel do Belegienu s oněmi obávanými nájezdníky. (KB; XIV)


Nový věk

Vypovědět kde a kdo s kým bojoval po vypuknutí Západní války je nad mé síly a toto ponechám bardům. Je překvapivé, že na stranu Gertské aliance se přidali klany Fastios, Argo a Mort, které pod jejich vládou tak trpěli. To však velkého vůdce neodradilo a s velkou vervou se vrhnul do boje proti těm démonům. Chytrost Dariuse Daruse se prokázala, když uzavřel spojenectví s tou havětí nazývající sama sebe Lidé. Tah to byl však dobrý, jelikož ti napadli území klanu Fastios a úspěšně mu Lidé pod znamením orla obsadili pohraniční hrad Ax. Potáhnout na sever však dobré nebylo a jak je tomu již několik let armáda jednoduše zmizela. (KB; XV)


Kroniky Lidí k těmto událostem chybí


Axgus

bude přidáno po akci

Darkeus Gert, velký vůdce a sjednotitel klanů Belegienu, zmizel i s jednou celou armádou na severu. Darfeus a Owen se dohodli na menší expedici na sever, ale válka s lidmi je trochu pozdržela. Od té doby již na severu mizí jedna armáda za druhou.


*Amdegusský věk začal útokem Lidí na Amdegusské državy v roce 13.386 od „Vylodění“. Tím začala také druhá Velká Krvavá válka